“Dostawcy” zbierają pieniądze dla potrzebujących“Vendors” raise money to help the needy

Zatwituj #dostawcyfilm (lub #vendorsmovie dla wpisów angielskich) podczas 33rd Degree 4 charity, żeby wesprzeć cel konferencji. Za każdy twit z linkiem do naszego filmu o dostawcach, przekażemy 5,12 zł dla podopiecznych fundacji Szlachetna Paczka i Mam Marzenie!

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników i sympatyków konferencji 33r Degree 4 charity do wzięcia udziału w naszej akcji  „Twit Vendors 4 charity”. Nawet jeśli nie możesz być w Krakowie podczas imprezy, możesz pomóc w zbieraniu pieniędzy dla potrzebujących. Wystarczy, że w dniu konferencji wyślesz ze swojego konta na Twitterze twit z linkiem do trailera filmu „Dostawcy” („Vendors”) i tagiem #dostawcyfilm lub #vendorsmovie. Liczymy także retwity, więc jeśli uda ci się zachęcić znajomych do przekazywania linka, do dzieciaków popłynie więcej pieniędzy. Proste.

Jeśli chcesz wziąć udział w akcji, zapoznaj się z podanymi niżej zasadami.

Twit Vendors 4 charity – zasady:

  1. „Twit Vendors 4 charity” (dalej: TV4C) jest akcją charytatywną organizowaną przez TouK i towarzyszącą konferencji 33rd Degree 4 charity.
  2. Akcja TV4C polega na przekazywaniu środków dla organizacji charytatywnych (Szlachetna Paczka, Mam Marzenie) w zamian za twity i retwity z określoną treścią.
  3. Za każdy twit (i retwit) zawierający link http://www.youtube.com/watch?v=S1lR39lFQuM oraz #dostawcyfilm lub #vendorsmovie TouK przekaże na fundusz 33rd Degree 4 charity kwotę 5,12 zł z przeznaczeniem dla organizacji charytatywnych.
  4. TouK przekaże środki tylko za jeden twit z każdego indywidualnego konta na Twitterze.
  5. TouK zastrzega sobie prawo wstrzymania wpłat za twity wysłane z kont na Twitterze powstałych po ogłoszeniu akcji lub posiadających mniej niż 10 „followerów”, a także wygenerowanych masowo przez automat lub w inny sposób naruszających niniejsze zasady.
  6. Akcja TV4C jest przeprowadzana wyłącznie podczas trwania konferencji 33rd Degree 4 charity 13 października 2013 roku od godziny 9:00 do północy (CEST), ale nie jest adresowana wyłącznie do grona uczestników konferencji. Akcja zostaje przedłużona na czas nieokreślony z zastrzeżeniem punktu 9.
  7. Stan środków zebranych przez użytkowników Twittera będzie upubliczniony za pomocą licznika umieszczonego na stronach http://www.dostawcyfilm.pl/ i http://www.vendorsmovie.com/
  8. Pula pieniędzy przeznaczonych na akcję jest ograniczona i TouK zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji przed czasem, po wyczerpaniu puli. Wówczas wysokość puli zostanie też podana do publicznej wiadomości.
  9. TouK zastrzega sobie możliwość przerwania akcji w dowolnym momencie bez podawania przyczyn.

Tweet #vendorsmovie (or #dostawcyfilm in Polish posts) during the 33rd Degree 4 charity to support the cause of the conference. For each tweet with a link to our movie on vendors, we will donate PLN 5.12 to one of the following foundations: “Noble Box” or “I Have a Dream.”

All participants and enthusiasts of the 33rd Degree 4 charity conference are cordially invited to join our campaign “Tweet Vendors 4 charity.” Even if you are unable to get to Krakow for the conference, you can help raise money to help those in need. All you have to do is tweet a link to “Vendors” trailer tagged with #vendorsmovie from your Twitter account on the day of the conference. We also count on retweets, so if you manage to encourage your friends to share the link, kids will receive more money. As simple as that.

If you would like to join our campaign, read the rules below:

Tweet Vendors 4 charity – Rules:

1. “Tweet Vendors 4 charity” (hereinafter: TV4C) is a charity campaign organised by TouK which accompanies the 33rd Degree 4 charity conference.
2. The TV4C campaign consists in providing money to charity organisations “Noble Box” and “I Have a Dream”) for tweets and retweets with specified content.
3. For each tweet (and retweet) with the link http://www.youtube.com/watch?v=S1lR39lFQuM and #vendorsmovie or #dostawcyfilm, TouK will provide PLN 5.12 to 33rd Degree 4 charity fund that will be donated to the above-mentioned charity organisations.
4. TouK will donate funds for only one tweet from each individual Twitter account.
5. TouK reserves the right to stop making payments for tweets from Twitter accounts set up after the campaign has been announced and accounts with less than 10 followers, as well as from accounts generated automatically in bulk or in any other way that breaches these Rules.
6. The TV4C campaign shall be carried out solely during the 33rd Degree 4 charity conference on 13 October 2013 between 9 AM and midnight (CEST), but it is not intended for conference participants only. The campaign has been extended for indefinite period, subject to item 9.
7. The balance of funds raised by Twitter users will be publicised using a counter at http://www.dostawcyfilm.pl/ and http://www.vendorsmovie.com/.
8. The pool of funds for the campaign is limited. Hence, TouK reserves the right to end the campaign early once the funds are depleted. In this situation, the total amount in the pool shall also be publicised.
9. TouK reserves the right to end the campaign at any time without stating the reasons behind its decision.

One thought on ““Dostawcy” zbierają pieniądze dla potrzebujących“Vendors” raise money to help the needy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.