Apache HISE. Nowy element otwartego stosu aplikacji SOA.

Apache HISE (Human Interactions Service Engine) to projekt, którego celem jest implementacja specyfikacji WS-HumanTask (Web Services Human Task). Specyfikacja ta opisuje zadania wykonywane przez ludzi jako usługi podlegające mechanizmom orkiestracji. HISE znajduje się obecnie w inkubatorze Apache. Obsługa procesów biznesowych jest zwykle realizowana za pomocą orkiestracji usług sieciowych. Mechanizmem tym steruje język BPEL (Business Process Execution Language). BPEL pozwala na definiowanie procesów w usługach sieciowych oraz koordynację wywoływania zewnętrznych usług. Język BPEL pozwala wyrazić konstrukcje zgodne z paradygmatem programowania strukturalnego, a jednocześnie umożliwia tworzenie równoległych ścieżek wykonania. Human Task w SOA BPEL jest dojrzałym produktem. Nie daje jednak możliwości opisu procesów wymagających zaangażowania ludzi. Tymczasem interakcje z ludźmi są istotnym elementem każdego, nawet najbardziej zautomatyzowanego, procesu biznesowego. Potrzeba znalezienia w SOA odpowiedniego miejsca dla usług realizowanych przez osobę ujawnia się zawsze podczas prac nad integracją usług w przedsiębiorstwach. Odpowiedzią na tę potrzebę jest wydana w 2007 roku, po kilku latach gromadzenia doświadczeń w dziedzinie integracji, specyfikacja Web Services Human Task. Implementacja WS-HumanTask stwarza możliwość szerszej adaptacji technologii BPEL. Celem specyfikacji WS-HumanTask jest umożliwienie włączenia zadań realizowanych przez ludzi do istniejących już mechanizmów orkiestracji. Aby było to możliwe, zadania te muszę być traktowane przez system jak zewnętrzne usługi. Dlatego zadania WS-HumanTask składają się z jednej strony z interfejsu wyrażonego przy pomocy WSDL i opisującego usługę, z drugiej – z zestawu funkcji pozwalających na zarządzanie zadaniami. W tej sytuacji fakt realizacji usługi przez osobę, a nie przez komponent systemu informatycznego, nie ma znaczenia. Specyfikacja WS-HumanTask opisuje sposób definiowania usług i cykl życia zadań w powiązaniu z rolami osób je obsługujących. Komponent implementujący specyfikację wczytuje definicje zadań (human task definition) zawierające: specyfikację WSDL usług realizowanej przez zadania, użytkowników mogących realizować zadania bądź nimi zarządzać, sposoby eskalacji i informacje o oczekiwanych czasach wykonania, informacje o sposobie prezentacji na liście zadań i sposobach realizacji w różnych środowiskach klienckich. HISE w opensourceowym stosie SOA Znajdujący się obecnie w inkubatorze projekt Apache HISE będzie w pełni implementował specyfikację WS-HumanTask. Rozwiązanie będzie dystrybuowane w postaci modułów pozwalających na uruchomienie w różnych środowiskach. W tej chwili utworzone dystrybucje pozwalają na uruchomienie aplikacji w kontenerze serwletów lub jako komponentu OSGi w ServiceMix4.

You May Also Like