Apache HISE. Nowy element otwartego stosu aplikacji SOA.

Apache HISE (Human Interactions Service Engine) to projekt, którego celem jest implementacja specyfikacji WS-HumanTask (Web Services Human Task). Specyfikacja ta opisuje zadania wykonywane przez ludzi jako usługi podlegające mechanizmom orkiestracji. HISE znajduje się obecnie w inkubatorze Apache. Obsługa procesów biznesowych jest zwykle realizowana za pomocą orkiestracji usług sieciowych. Mechanizmem tym steruje język BPEL (Business Process Execution Language). BPEL pozwala na definiowanie procesów w usługach sieciowych oraz koordynację wywoływania zewnętrznych usług. Język BPEL pozwala wyrazić konstrukcje zgodne z paradygmatem programowania strukturalnego, a jednocześnie umożliwia tworzenie równoległych ścieżek wykonania. Human Task w SOA BPEL jest dojrzałym produktem. Nie daje jednak możliwości opisu procesów wymagających zaangażowania ludzi. Tymczasem interakcje z ludźmi są istotnym elementem każdego, nawet najbardziej zautomatyzowanego, procesu biznesowego. Potrzeba znalezienia w SOA odpowiedniego miejsca dla usług realizowanych przez osobę ujawnia się zawsze podczas prac nad integracją usług w przedsiębiorstwach. Odpowiedzią na tę potrzebę jest wydana w 2007 roku, po kilku latach gromadzenia doświadczeń w dziedzinie integracji, specyfikacja Web Services Human Task. Implementacja WS-HumanTask stwarza możliwość szerszej adaptacji technologii BPEL. Celem specyfikacji WS-HumanTask jest umożliwienie włączenia zadań realizowanych przez ludzi do istniejących już mechanizmów orkiestracji. Aby było to możliwe, zadania te muszę być traktowane przez system jak zewnętrzne usługi. Dlatego zadania WS-HumanTask składają się z jednej strony z interfejsu wyrażonego przy pomocy WSDL i opisującego usługę, z drugiej – z zestawu funkcji pozwalających na zarządzanie zadaniami. W tej sytuacji fakt realizacji usługi przez osobę, a nie przez komponent systemu informatycznego, nie ma znaczenia. Specyfikacja WS-HumanTask opisuje sposób definiowania usług i cykl życia zadań w powiązaniu z rolami osób je obsługujących. Komponent implementujący specyfikację wczytuje definicje zadań (human task definition) zawierające: specyfikację WSDL usług realizowanej przez zadania, użytkowników mogących realizować zadania bądź nimi zarządzać, sposoby eskalacji i informacje o oczekiwanych czasach wykonania, informacje o sposobie prezentacji na liście zadań i sposobach realizacji w różnych środowiskach klienckich. HISE w opensourceowym stosie SOA Znajdujący się obecnie w inkubatorze projekt Apache HISE będzie w pełni implementował specyfikację WS-HumanTask. Rozwiązanie będzie dystrybuowane w postaci modułów pozwalających na uruchomienie w różnych środowiskach. W tej chwili utworzone dystrybucje pozwalają na uruchomienie aplikacji w kontenerze serwletów lub jako komponentu OSGi w ServiceMix4.

You May Also Like

Multi phased processing in scala

Last time in our project we had to add progress bar for visualization of long time running process. Process was made of a few phases and we had to print in which phase we currently are. In first step we conclude that we need to create a class of Progre...