Migracja strony kodowej

Ostatnio wystąpił problem z pewną bazą deweloperską, w której nie działały polskie znaki. Sprawdziłem parametry bazy poprzez zapytanie

select d.parameter Dparameter,
    d.value   Dvalue,
    i.value   Ivalue,
    s.value   Svalue
 from nls_database_parameters d, nls_instance_parameters i,
    nls_session_parameters s
 where d.parameter = i.parameter (+)
  and d.parameter = s.parameter (+)
order by 1

ze strony: http://www.databasejournal.com/features/oracle/article.php/3485216/The-Globalization-of-Language-in-Oracle—National-Language-Support.htm

Wartość parametru NLS_CHARACTERSET wskazała, że ustawiona jest zachodnioeuropejska strona kodowa WE8ISO8859P1 czyli ISO 8859-1. Konieczne było jej zmienienie albo na wschodnioeuropejską EE8ISO8859P2 czyli ISO 8859-2, albo na Unicode’ową AL32UTF8. W celu dokonania migracji skorzystałem z instrukcji ze strony http://download.oracle.com/docs/cd/B10500_01/server.920/a96529/ch10.htm

SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP MOUNT;
ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION;
ALTER SYSTEM SET JOB_QUEUE_PROCESSES=0;
ALTER SYSTEM SET AQ_TM_PROCESSES=0;
ALTER DATABASE OPEN;
ALTER DATABASE CHARACTER SET AL32UTF8;
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP;

Wszystkie te operacje musiałem robić na maszynie, na której stała baza. SQL*Plusa uruchomiłem komendą

sqlplus / as sysdba

Pojawiły się dwa problemy wynikłe z faktu, że podczas migracji strony kodowej Oracle nie modyfikuje zapisanych danych a jedynie zmienia swoje ustawienia:

 1. Kodowania WE8ISO8859P1 i EE8ISO8859P2 zawsze używają jednego bajtu na znak podczas gdy AL32UTF8 używa od 1 do 4 bajtów. Jednak
  dotyczy to tylko typów CHAR i VARCHAR. W przypadku ustawionego kodowania wielobajtowego stosowane jest w CLOBach 2-bajtowe kodowanie. Zmiana
  strony kodowej na AL32UTF8 spowodowałaby chaos, ponieważ każda para znaków ISO 8859-1 byłaby traktowana jako jeden znak Unicode. Z tego powodu taka
  konwersja jest niemożliwa. Jedynym sposobem jest migracja strony kodowej poprzez import i export danych, ale ta droga nie została
  udokumentowana.
 2. Możliwe jest tylko zmigrowanie na stronę kodową będącą ścisłym nadzbiorem dotychczasowej. Ten warunek oznacza, że dla każdego ciągu bitów dozwolonego w dotychczasowym kodowaniu – ten ciąg bitów mapuje się na ten sam znak w nowym kodowaniu. 7-bitowe kodowanie US7ASCII spełnia ten warunek w stosunku do EE8ISO8859P2 i AL32UTF8, ale WE8ISO8859P1 już nie. Na przykład æ (ae) ma kod E6 w WE8ISO8859P1, ale w AL32UTF8 bajt E6 nie występuje samodzielnie podczas gdy w EE8ISO8859P2 znaku æ nie ma a bajt E6 to ć
  Nie była możliwa migracja z WE8ISO8859P1 na EE8ISO8859P2, więc zmieniłem jako SYS ustawienia Oracle’a:
update sys.props$ set VALUE$='US7ASCII' where NAME='NLS_CHARACTERSET'

Nie polecam tej metody na produkcyjnych bazach, ponieważ zmienianie systemowych ustawień bywa niebezpieczne. Miałem jednak backup bazy, więc zaryzykowałem. Po zmianie wartości w tabeli komenda

ALTER DATABASE CHARACTER SET EE8ISO8859P2;

przeszła bez problemu. Jeśli byłyby jakieś znaki o kodach powyżej 127 to byłyby one wyświetlane jako inne w wielu wypadkach znaki, ale nie było takich przypadków.

You May Also Like