Subtelny feature konstrukcji CONNECT BY

Jeśli ktoś używa konstrukcji CONNECT BY i chce uniknąć subtelnych błędów to powinienen zapoznać się z opisaną poniżej własnością. Jeśli w kwerendzie hierarchicznej (czyli używającej konstrukcji CONNECT BY … START WITH …) używa się równocześnie złączeń, czy to ANSI czy Oracle’owych to wynik jest nieintuicyjny. Właśnie wykryłem istotny błąd w moim kodzie z tym związany. Kwerenda hierarchiczna to takie coś, co pozwala uzyskać w jednym zapytaniu np. listę wszystkich przełożonych danego pracownika, ale nie tylko tych bezpośrednich, ale również przełożonych tych przełożonych, itd. Chodzi o uzyskanie informacji z drzewa. Dobry opis działania kwerend hierarchicznych znajduje się tutaj:

http://download.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96540/queries4a.htm#2053937 Są tam 2 ważne punkty:
* If the|WHERE| predicate contains a join, Oracle applies the joinpredicates /before/ doing the |CONNECT| |BY| processing.
* If the |WHERE| clause does not contain a join, Oracle applies allpredicates other than the|CONNECT| |BY| predicates _/after/_doing the |CONNECT| |BY|processing without affecting the other rows of the hierarchy. Jeśli klauzura where zawiera i złączenie i nie-złączenie (warunek nie będący złączeniem) to złączenie dokonywane jest przed przetwarzaniem connect by a nie-złączenie po. Jako przykład opiszę w uproszczeniu wykryty błąd: Kwerenda miała zwracać dla danego klienta listę jego przełożonych z jego firmy (w uproszczeniu)

SELECT c.* FROM customer_all c
CONNECT BY PRIOR c.customer_id_high = c.customer_id
START WITH c.customer_id = 123456

Potem zaszła potrzeba, aby pobierać też adresy billingowe klientów. Każdy klient może mieć wiele adresów, ale tylko jeden billingowy czyli z flagą CCBILL=’X’. Kwerenda została zmieniona na

SELECT level, c.*, cc.*
 FROM customer_all c,
    ccontact_all cc
 WHERE c.customer_id = cc.customer_id
  AND cc.ccbill = 'X'
CONNECT BY PRIOR c.customer_id_high = c.customer_id
START WITH c.customer_id = 123456

I tu był błąd. Warunek c.customer_id = cc.customer_id nastąpił przed wykonaniem connect by a cc.ccbill = ‘X’ po, co spowodowało że błąd wystąpił, gdy klient 123456 miał dwa adresy a jego przełożony i przełożony przełożonego mieli po jednym. Liczenie zapytania wyglądało następująco: Etap 1: w wyniku zapytania występują 2 rekordy dla klienta 123456, jeden dla adresu billingowego, drugi dla innego adresu Etap 2: dla obu rekordów powstałych w poprzednim etapie wykonywany jest warunek connect by. Do wyników 2 razy zostaje wrzucony przełożony 123456 Etap 3: dla obu rekordów powstałych w poprzednim etapie wykonywany jest warunek connect by. Do wyników 2 razy zostaje wrzucony przełożony przełożonego 123456 Etap 4: Usunięty został rekord z adresem niebillingowym dla klienta 123456, ale rekordy jego przełożonych dodane z powodu tego rekordu nie zostały usunięte ponieważ

*ich* adres był billingowy (nie mieli żadnego nie-billingowego). Skutek był taki, że kwerenda zwróciła 5 rekordów, a powinna była zwrócić 3: rekordy przełożonego i przełożonego przełożonego zostały zdublikowane z powodu drugiego adresu klienta 123456. Rekord z jego drugim adresem został usunięty, ale gałąź, która z niego powstała – nie. Rozwiązaniem było dodanie warunku na poprzedni rekord w CONNECT BY, koniecznie z PRIOR: PRIOR cc.ccbill = ‘X’

SELECT level, c.*, cc.*
 FROM customer_all c, ccontact_all cc
 WHERE c.customer_id = cc.customer_id
  AND cc.ccbill = 'X'
CONNECT BY PRIOR c.customer_id_high = c.customer_id
    AND PRIOR cc.ccbill = 'X'
 START WITH c.customer_id = 123456

Bezpiecznym rozwiązaniem byłoby też robienie joina z ccontract_all dopiero po obliczeniu wyniku kwerendy hierarchicznej.

SELECT *
 FROM (SELECT c. *
     FROM customer_all c,
    CONNECT BY PRIOR c.customer_id_high = c.customer_id
     START WITH c.customer_id = 123456) c,
    ccontract_all cc
 WHERE c.customer_id = cc.customer_id
  AND cc.ccbill = 'X'

Jeszcze taką ciekawą rzecz zauważyłem: gdy w zapytaniu posiadającym i złączenia i kwerendę hierarchiczną zrobi się złączenie poprzez konstrukcję JOIN … ON a nie warunek w WHERE to czas wykonania wzrasta kilkaset tysięcy razy! Być może są przypadki, gdy jest odwrotnie, więc warto to zawsze sprawdzić.

You May Also Like

Loops performance in Groovy

IntroductionIn the 2018 Advent of Code challenged I solved all the puzzles in Groovy. It is pretty obvious, that choosing good data structure is the most important to obtain performant solution. However, the way we iterate over those structures is also...

Enums for scala

Scala has very limited implementation of Enumeration. Enumerated objects can't extends other classes. Partial replacement for it is to use sealed classes. You can do pattern matching on them. When you ommit some possible value you will get compiler wa...