Subtelny feature konstrukcji CONNECT BY

Jeśli ktoś używa konstrukcji CONNECT BY i chce uniknąć subtelnych błędów to powinienen zapoznać się z opisaną poniżej własnością. Jeśli w kwerendzie hierarchicznej (czyli używającej konstrukcji CONNECT BY … START WITH …) używa się równocześnie złączeń, czy to ANSI czy Oracle’owych to wynik jest nieintuicyjny. Właśnie wykryłem istotny błąd w moim kodzie z tym związany. Kwerenda hierarchiczna to takie coś, co pozwala uzyskać w jednym zapytaniu np. listę wszystkich przełożonych danego pracownika, ale nie tylko tych bezpośrednich, ale również przełożonych tych przełożonych, itd. Chodzi o uzyskanie informacji z drzewa. Dobry opis działania kwerend hierarchicznych znajduje się tutaj:

http://download.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96540/queries4a.htm#2053937 Są tam 2 ważne punkty:
* If the|WHERE| predicate contains a join, Oracle applies the joinpredicates /before/ doing the |CONNECT| |BY| processing.
* If the |WHERE| clause does not contain a join, Oracle applies allpredicates other than the|CONNECT| |BY| predicates _/after/_doing the |CONNECT| |BY|processing without affecting the other rows of the hierarchy. Jeśli klauzura where zawiera i złączenie i nie-złączenie (warunek nie będący złączeniem) to złączenie dokonywane jest przed przetwarzaniem connect by a nie-złączenie po. Jako przykład opiszę w uproszczeniu wykryty błąd: Kwerenda miała zwracać dla danego klienta listę jego przełożonych z jego firmy (w uproszczeniu)

SELECT c.* FROM customer_all c
CONNECT BY PRIOR c.customer_id_high = c.customer_id
START WITH c.customer_id = 123456

Potem zaszła potrzeba, aby pobierać też adresy billingowe klientów. Każdy klient może mieć wiele adresów, ale tylko jeden billingowy czyli z flagą CCBILL=’X’. Kwerenda została zmieniona na

SELECT level, c.*, cc.*
 FROM customer_all c,
    ccontact_all cc
 WHERE c.customer_id = cc.customer_id
  AND cc.ccbill = 'X'
CONNECT BY PRIOR c.customer_id_high = c.customer_id
START WITH c.customer_id = 123456

I tu był błąd. Warunek c.customer_id = cc.customer_id nastąpił przed wykonaniem connect by a cc.ccbill = ‘X’ po, co spowodowało że błąd wystąpił, gdy klient 123456 miał dwa adresy a jego przełożony i przełożony przełożonego mieli po jednym. Liczenie zapytania wyglądało następująco: Etap 1: w wyniku zapytania występują 2 rekordy dla klienta 123456, jeden dla adresu billingowego, drugi dla innego adresu Etap 2: dla obu rekordów powstałych w poprzednim etapie wykonywany jest warunek connect by. Do wyników 2 razy zostaje wrzucony przełożony 123456 Etap 3: dla obu rekordów powstałych w poprzednim etapie wykonywany jest warunek connect by. Do wyników 2 razy zostaje wrzucony przełożony przełożonego 123456 Etap 4: Usunięty został rekord z adresem niebillingowym dla klienta 123456, ale rekordy jego przełożonych dodane z powodu tego rekordu nie zostały usunięte ponieważ

*ich* adres był billingowy (nie mieli żadnego nie-billingowego). Skutek był taki, że kwerenda zwróciła 5 rekordów, a powinna była zwrócić 3: rekordy przełożonego i przełożonego przełożonego zostały zdublikowane z powodu drugiego adresu klienta 123456. Rekord z jego drugim adresem został usunięty, ale gałąź, która z niego powstała – nie. Rozwiązaniem było dodanie warunku na poprzedni rekord w CONNECT BY, koniecznie z PRIOR: PRIOR cc.ccbill = ‘X’

SELECT level, c.*, cc.*
 FROM customer_all c, ccontact_all cc
 WHERE c.customer_id = cc.customer_id
  AND cc.ccbill = 'X'
CONNECT BY PRIOR c.customer_id_high = c.customer_id
    AND PRIOR cc.ccbill = 'X'
 START WITH c.customer_id = 123456

Bezpiecznym rozwiązaniem byłoby też robienie joina z ccontract_all dopiero po obliczeniu wyniku kwerendy hierarchicznej.

SELECT *
 FROM (SELECT c. *
     FROM customer_all c,
    CONNECT BY PRIOR c.customer_id_high = c.customer_id
     START WITH c.customer_id = 123456) c,
    ccontract_all cc
 WHERE c.customer_id = cc.customer_id
  AND cc.ccbill = 'X'

Jeszcze taką ciekawą rzecz zauważyłem: gdy w zapytaniu posiadającym i złączenia i kwerendę hierarchiczną zrobi się złączenie poprzez konstrukcję JOIN … ON a nie warunek w WHERE to czas wykonania wzrasta kilkaset tysięcy razy! Być może są przypadki, gdy jest odwrotnie, więc warto to zawsze sprawdzić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.