Investors Relations

Updated 23 September 2021

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

23 września 2020

Komplementariusz Touk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy Alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000251363, w związku ze zgłoszeniem w dniu 15.09.2021 r. żądania rozszerzenia porządku obrad na podstawie art. 401 § 1 KSH niniejszym ogłasza, iż zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki wyznaczonego w siedzibie Spółki przy Alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, w dniu 29 września 2021 r., o godz. 11:00, jest następujący:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2020 rok.
 8. Oświadczenie komplementariusza w przedmiocie wyrażenia zgody na przeznaczenie zysku za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie postanowień dotyczących Rady Nadzorczej i jej kompetencji.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu niezbędnej dla powzięcia wiążących uchwał.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę określenia rodzaju akcji, na które dzieli się kapitał zakładowy Spółki.
 14. Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie wymagane przez kodeks spółek handlowych

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

3 września 2020

Komplementariusz Touk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000251363, niniejszym ogłasza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, w dniu 29 września 2020 r., o godz. 11:00, według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2020 rok.
 8. Oświadczenie komplementariusza w przedmiocie wyrażenia zgody na przeznaczenie zysku za rok 2020.
 9. Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie wymagane przez kodeks spółek handlowych

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

23 paździrnika 2020

Niniejszym Touk Sp. z o.o. S.k.a. z siedzibą przy Al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa w dniach roboczych w godzinach 9:00 - 17:00

Osobą koordynującą proces w imieniu Spółki jest Maciej Respondek. Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres finanse@touk.pl

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

28 września 2020

Niniejszym Touk Sp. z o.o. S.k.a. z siedzibą przy Al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa w dniach roboczych w godzinach 9:00 - 17:00

Osobą koordynującą proces w imieniu Spółki jest Maciej Respondek. Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres finanse@touk.pl

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

24 września 2020

Komplementariusz Touk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000251363, niniejszym ogłasza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, w dniu 24 września 2020 r., o godz. 12:00, według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2019 rok.
 8. Oświadczenie komplementariusza w przedmiocie wyrażenia zgody na przeznaczenie zysku za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji i rejestru akcjonariuszy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z wybranym podmiotem prowadzącym rejestr.
 10. Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie wymagane przez kodeks spółek handlowych