Investors Relations

Updated 5 September 2022

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

5 września 2022

Komplementariusz Touk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000251363, niniejszym ogłasza, niniejszym ogłasza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy Alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, w dniu 28 września 2022 r. o godz. 10:00, według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od 30.11.2021 r. do 31.12.2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2021 rok.
 9. Oświadczenie komplementariusza w przedmiocie wyrażenia zgody na przeznaczenie zysku za rok 2021.
 10. Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie wymagane przez kodeks spółek handlowych

Statut TouK Sp. z o.o. s.k.a. tekst jednolity

23 marca 2022
Pobierz

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

2 lutego 2022

Komplementariusz Touk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000251363, niniejszym ogłasza, niniejszym ogłasza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy Alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 11:00, według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z wybranym podmiotem prowadzącym rejestr akcji.
 7. Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie wymagane przez kodeks spółek handlowych

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

23 września 2021

Komplementariusz Touk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy Alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000251363, w związku ze zgłoszeniem w dniu 15.09.2021 r. żądania rozszerzenia porządku obrad na podstawie art. 401 § 1 KSH niniejszym ogłasza, iż zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki wyznaczonego w siedzibie Spółki przy Alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, w dniu 29 września 2021 r., o godz. 11:00, jest następujący:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2020 rok.
 8. Oświadczenie komplementariusza w przedmiocie wyrażenia zgody na przeznaczenie zysku za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie postanowień dotyczących Rady Nadzorczej i jej kompetencji.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu niezbędnej dla powzięcia wiążących uchwał.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę określenia rodzaju akcji, na które dzieli się kapitał zakładowy Spółki.
 14. Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie wymagane przez kodeks spółek handlowych

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

3 września 2021

Komplementariusz Touk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000251363, niniejszym ogłasza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, w dniu 29 września 2020 r., o godz. 11:00, według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2020 rok.
 8. Oświadczenie komplementariusza w przedmiocie wyrażenia zgody na przeznaczenie zysku za rok 2020.
 9. Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie wymagane przez kodeks spółek handlowych

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

23 paździrnika 2020

Niniejszym Touk Sp. z o.o. S.k.a. z siedzibą przy Al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa w dniach roboczych w godzinach 9:00 - 17:00

Osobą koordynującą proces w imieniu Spółki jest Maciej Respondek. Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres finanse@touk.pl

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

28 września 2020

Niniejszym Touk Sp. z o.o. S.k.a. z siedzibą przy Al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa w dniach roboczych w godzinach 9:00 - 17:00

Osobą koordynującą proces w imieniu Spółki jest Maciej Respondek. Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres finanse@touk.pl

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

24 września 2020

Komplementariusz Touk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000251363, niniejszym ogłasza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy alei Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa, w dniu 24 września 2020 r., o godz. 12:00, według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2019 rok.
 8. Oświadczenie komplementariusza w przedmiocie wyrażenia zgody na przeznaczenie zysku za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji i rejestru akcjonariuszy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z wybranym podmiotem prowadzącym rejestr.
 10. Zamknięcie obrad.
Ogłoszenie wymagane przez kodeks spółek handlowych